กิจกรรมการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน

          นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษนั้นต้องการการส่งเสริมพัฒนาการอย่างรอบด้านนอกเหนือ จากการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว ทางโครงการฯ จึงได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนได้ มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมที่หลากหลายตามความสนใจและเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของ         แต่ละคน เพื่อเป็นประสบการณ์ให้นักเรียนได้ฝึกฝน เรียนรู้ มีทัศนคติที่ดี มีความภาคภูมิใจ          เกิดแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองและสามารถปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทัศนศึกษาและพักแรมนอกสถานที่
           จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีควบคู่กับการเรียนการสอนภาคฤดูร้อนในเชิงบูรณาการที่ต่อเนื่อง           สอดคล้องกัน  เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้นอกห้องเรียน มีประสบการณ์ ได้ฝึกปฏิบัติและได้รับความรู้จากวิทยากรรวมทั้งได้ ฝึกทักษะการดูแลตนเอง การปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่น และการปรับตัวใน          สภาพแวดล้อมต่างๆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียน

กิจกรรมขี่ม้า : วิชาเลือกเสรี รู้จักม้า

           จัดกิจกรรมเชิงบูรณาการความรู้เกี่ยวกับม้า และฝึกขี่ม้าตามแนวคิดอาชาบำบัดเพื่อให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น เกิดความรักและเมตตาต่อสัตว์ ฝึกการทรงตัว การเคลื่อนไหว ฝึกสมาธิ การปรับตัวและการควบคุมตนเอง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ร่วมกับ  โรงเรียนสอนขี่ม้าไชยาและกองพันทหารม้าที่ 29 รักษาพระองค์  

 กิจกรรมละครบำบัด : Drama Therapy
            จัดกิจกรรมโดยใช้เทคนิคทางการละครและวิธีการทางการละครช่วยกระตุ้นพัฒนาการ        ความคิดสร้างสรรค์ การสื่อสารและการแก้ปัญหา เสริมสร้างพัฒนาการทางด้านจิตใจ การแสดงออกทางอารมณ์การมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น และพัฒนาทักษะการสื่อสาร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ร่วมกับ โรงเรียนสอนศิลปะการแสดง PlayAct

 

iCamp : การใช้คอมพิวเตอร์Mac เบื้องต้น

           จัดกิจกรรมเชิงบูรณาการ การสร้างภาพยนตร์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ Mac สร้างภาพยนตร์ด้วย iMovie โดยมีกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ วางแผนการทำงานและทำงานร่วมกันใช้ความคิดสร้างสรรค์และสามารถนำเสนองานผ่านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

                     

ร่วมกับ  บริษัท แอปเปิ้ล เซาท์เอเซีย (ประเทศไทย) จำกัด    

 

 

โครงการการศึกษาพิเศษเพื่อพัฒนาความสามารถทางการเรียนรู้

    ความเป็นมา
           ปีการศึกษา 2529 – 2538 คณะครุศาสตร์ และโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ร่วมกันดำเนินโครงการวิจัย เรื่อง “รูปแบบการสอนสำหรับเด็กด้อยความสามารถทางการเรียนรู้” โดยศึกษานักเรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมสำหรับเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ
          ผลการศึกษา พบว่า นักเรียนทุกคนในโครงการฯมีความก้าวหน้าอย่างมากในด้านการเรียนรู้ การปรับตัวทางอารมณ์ สังคมและบุคลิก-ภาพ ซึ่งรูปแบบการสอนจากการศึกษานี้ ได้เป็นแนวทางของการจัดการศึกษาแก่เด็กที่จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือพิเศษในโรงเรียนเป็นรายบุคคลในเวลาต่อมา

หลักการและเหตุผล
           โครงการการศึกษาพิเศษเพื่อพัฒนาความสามารถทางการเรียนรู้ จัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ อาทิ เด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า มีปัญหาการเรียนรู้ บกพร่องทางสติปัญญา บกพร่องทางการเรียนรู้เฉพาะด้านสมาธิสั้น หรือ ออทิสติก เป็นต้น โดยให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน และพัฒนาให้สามารถเรียนรู้และปรับตัวได้ในสังคม ด้วยรูปแบบวิธีการและอัตราการเรียนรู้ที่            เหมาะสม กับนักเรียนตามความสามารถ บุคลิกภาพ และความสนใจเป็นรายบุคคลควบคู่กับ           การส่งเสริม ความสามารถตามความถนัดและความสนใจ ให้ได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งด้านวิชาการและสังคมอย่างเต็ม ศักยภาพ จัดให้ได้เรียนร่วมในชั้นเรียนปกติ เน้นความร่วมมือระหว่าง บ้าน โรงเรียน และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนานักเรียนให้สามารถช่วยเหลือตนเอง  
ในชีวิตประจำวัน ปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่น ในสังคมได้อย่างมีความสุข และเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ 

วัตถุประสงค์
                      เพื่อพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ
                      เพื่อการส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย และพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ
                      เพื่อเป็นห้องปฏิบัติการของนิสิต-คณาจารย์คณะครุศาสตร์
                      เพื่อให้บริการทางวิชาการด้านการจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ แก่ผู้สนใจทั่วไป

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
                      ผู้เรียน ได้รับการพัฒนาการเรียนรู้อย่างเหมาะสม
                      ได้องค์ความรู้ใหม่ด้านการศึกษาพิเศษ
                      นิสิต คณาจารย์และผู้สนใจ ได้มีโอกาสฝึกประสบการณ์ ด้านการศึกษาพิเศษ
                      สังคมภายนอกได้รับความรู้และการบริการด้านวิธีจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
                      หลักสูตร จัดหลักสูตรการเรียนรู้ ตามแผนการศึกษา เฉพาะบุคคล (Individual Education Plan หรือ IEP) แบ่งสาระการเรียนรู้
                       เป็นระดับต่อเนื่อง ตามความพร้อมและความสามารถของผู้เรียน โดยการวางแผนร่วมกับผู้ปกครอง
                      การจัดการเรียนการสอน ใช้วิธีจัดการเรียนการสอนหลายรูปแบบ ทั้งเรียนในระบบ เรียนนอกระบบและเรียนตามอัธยาศัย
                       จัดการ เรียนร่วมในชั้นเรียนปกติ เรียนในชั้นเรียนพิเศษแบบกลุ่มย่อย และรายบุคคล รวมทั้งร่วมกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนและชุมชน ภายนอก เป็นต้น

การจัดการเรียนการสอนรายบุคคลและการเรียนเฉพาะกลุ่มในโครงการการศึกษาพิเศษฯ 

การประเมินผล แบ่งการประเมินเป็น 2 ระบบ คือ
                            1. ประเมินตามเกณฑ์ปกติของโรงเรียน
                            2. ประเมิน ตามพัฒนาการของผู้เรียน โดยให้ความสำคัญกับ
                       จุดประสงค์การเรียนรู้ ตามแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล
                      การจัดการส่งต่อ ก่อนจบการศึกษา เพื่อฝึกฝนทักษะและเตรียมความพร้อมผู้เรียน ให้สามารถพัฒนาต่อไปในระดับที่สูงขึ้น คือ
                       ระดับอุดมศึกษา วิชาชีพ หรือ พัฒนาทักษะการทำงาน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

ระยะเวลาการศึกษา
          ศึกษาตั้งแต่อายุ 5 ปี ครึ่ง ถึง 18 ปี จบการศึกษาตามหลักสูตรปกติหรือหลักสูตรตามแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล กรณีศึกษาตามหลักสูตรปกติ ให้ศึกษาจนสำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี

การฝึกทักษะชิวิตและการฝึกทักษะการทำงาน
 
การรับผู้เรียน
          แบ่งผู้เรียนเป็น 2 ประเภท ตามวิธีการรับเข้าศึกษา ดังนี้
          1. ประเภทรับตรง ผู้เรียนเป็นบุคคลทั่วไป อายุระหว่าง 5 ปี ครึ่ง – 8 ปีครึ่ง
(นับถึงเดือนพฤษภาคมของปีที่เข้าศึกษา) และมีความบกพร่อง
              ตามเกณฑ์ ที่กำหนดของคณะกรรมการบริหารโครงการฯ โดยสมัครและรับการ คัดเลือกเข้าศึกษาตามประกาศคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ เรื่อง
              การรับ สมัครเด็กที่มีความต้องการพิเศษเข้าศึกษาในโรงเรียนสาธิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
          2. ประเภทสมทบ ผู้เรียนเป็นบุตรของบุคลากรจุฬาฯ ที่เป็นนักเรียนสาธิตจุฬาฯ หรือ นักเรียนปัจจุบันของโรงเรียน และมีความจำเป็น
              ต้องได้รับความช่วยเหลือพิเศษ เข้าเรียนในโครงการการศึกษาพิเศษฯ ตามระเบียบ ของโรงเรียน
การจัดการเรียนร่วม
          การจัดการเรียนร่วม.. เป็นกระบวนการจัดการศึกษาที่ช่วย สนับสนุนการเรียนรู้ของเด็กที่มีความต้องการพิเศษช่วยให้เด็กพิเศษ มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับเด็กในวัยใกล้เคียงกัน เพื่อให้สามารถปรับตัว กับเด็กทั่วไปให้ได้มากที่สุด อันเป็นการส่งเสริมให้มีพัฒนาการด้าน ร่างกาย การเรียนรู้ บุคลิกภาพ การปรับตัวด้านอารมณ์และสังคมได้ อย่างเต็มศักยภาพ
          ทั้งนี้ การจัดการเรียนร่วมจะมีส่วนช่วยให้บุคคลทั่วไป เกิดความเข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลทำให้เกิดการช่วยเหลือ และส่งเสริมการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน อันสอดคล้องกับสภาพความ แตกต่างของเด็กที่เกิดขึ้นจริงในโรงเรียนที่มีเด็กหลายลักษณะการเรียน รวมกัน สามารถพัฒนาการเรียนรู้ และการปรับตัวได้อย่างเหมาะสม ได้ช่วยเหลือเกื้อกูลต่อกัน ทั้งในโรงเรียนและในสังคมต่อไป